Open
Hoog contrast
Grote letters

Algemene voorwaarden

versie oktober 2023

Hieronder volgen onze Algemene Voorwaarden. Lees deze goed door, ze bevatten namelijk een afweging tussen onze belangen en die van jou/jullie.

 

 

artikel 1

toepasselijkheid

De voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst en opdracht waarbij BUENAPARTE partij is, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Indien van een bepaling van deze voorwaarden wordt afgeweken, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Ik behoudt het recht om wijzigingen door te voeren in deze Algemene Voorwaarden.

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

artikel 2

offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen van BUENAPARTE zijn onder voorbehoud van schrijffouten of kennelijke vergissingen.

 

 

artikel 3

overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer een ondertekende offerte heeft ontvangen. Als ontvangst wordt verstaan: de dag van ondertekening van de offerte.

 

 

artikel 4

opdracht

BUENAPARTE zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft BUENAPARTE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gaat in volledig overleg met de opdrachtgever. BUENAPARTE heeft gedurende de opdracht een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever. Meer- en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

 

 

artikel 5

informatie

De opdrachtgever draagt zorg voor een volledige en tijdige overdracht van voor de opdracht noodzakelijke informatie aan BUENAPARTE. Bovendien doen zowel BUENAPARTE als de opdrachtgever hun uiterste best de communicatie zo optimaal te doen verlopen.
Voor zover de uitvoering van de opdracht dit toestaat, zullen partijen de door partijen ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

 

 

artikel 6

intellectueel eigendom

Alle door BUENAPARTE verstrekte stukken, zoals adviezen, concepten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties, beelden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BUENAPARTE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

BUENAPARTE behoudt zich het eigendom voor van alle vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan BUENAPARTE verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

 

 

artikel 7

betalingen

Bij projecten tot en met € 5000,- vragen wij een aanbetaling van 50% van het volledige factuurbedrag vóór aanvang van het project. De overige 50% van de factuur zal aan het eind van de vooropgestelde doorlooptijd worden gefactureerd. Met als uitzondering dat bij projecten tot € 500,- het volledig factuurbedrag achteraf zal worden gefactureerd. Hierbij is dus geen sprake van een voorschot of deelbetalingen.

Bij projecten groter dan € 5.000,- moet de betaling in delen worden voldaan. Deze deelbetalingen zullen aan de hand van de doorlooptijd worden ingericht. De doorlooptijd zal in de offerte worden bepaald.

1 – Een voorschot van 50% van het volledige factuurbedrag, voor aanvang van het project.

2 – Een deelbetaling van 25% van het volledige factuurbedrag, deze wordt gefactureerd na de eerste helft van de doorlooptijd.

3 – Een slotbetaling van 25% van het volledige factuurbedrag bij het einde van de doorlooptijd.

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van BUENAPARTE B.V. (rekening NL42 RABO 0150 2780 04 t.n.v. BUENAPARTE B.V., Kerklaan 68, 9717 HG te Groningen), tenzij anders overeengekomen.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
De opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bezwaren tegen de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

 

artikel 8

aansprakelijkheid

BUENAPARTE sluit iedere aansprakelijkheid uit anders dan directe schade die door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de opdrachtsom, met een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. Tevens zal de opdrachtgever BUENAPARTE vrijwaren voor aanspraken van derden.

BUENAPARTE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade aan de opdrachtgever of derden veroorzaakt door ten behoeve van de opdracht door BUENAPARTE in te zetten derden.

BUENAPARTE erkent de kwetsbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor hacks en frauduleuze activiteiten door derden. Wij nemen redelijke maatregelen om de informatie en belangen van onze klanten te beschermen. Echter, BUENAPARTE is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door hacks, fraude of andere ongeautoriseerde toegang door derden tot systemen, gegevens of informatie, tenzij deze schade rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Het is niet mogelijk de opdracht tussentijds op te zeggen door opdrachtgever tenzij dit samen is overeengekomen. Het reeds verzette werk wordt dan in rekening gebracht.

 

 

 

artikel 9

overmacht

In geval van overmacht, van BUENAPARTE of opdrachtgever, kan BUENAPARTE de verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die tijdelijk of blijvend de nakoming van verplichtingen verhinderen en die niet aan BUENAPARTE zijn toe te rekenen.

Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de sterking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

 

artikel 11

toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

< Swipe >